HANA Microelectronics Group. : Content Management
2019

27 Dec 2019

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Download

11 Dec 2019

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

Download

10 Oct 2019

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Download

27 Sep 2019

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอตัวแทนผู้ที่จะมาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download

11 Jun 2019

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Download

14 May 2019

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Download

14 May 2019

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2562

Download

02 May 2019

แจ้งมติที่ประชุมสามัญใหญ่ประจําปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

Download

29 Mar 2019

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

Download

29 Mar 2019

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 2562

Download