HANA Microelectronics Group. : Content Management

สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


คณะกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ฮานามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ


บริษัทฯ ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องให้ความสําคัญและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินการในครั้งนี้ อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)


Board of Directors and Management

line
Board of Directors and Management
line

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                                                            แผ่นพับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept