Microelectronic Services Company Profile: Hana Microelectronics Group

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 ชื่อเดิมคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด และเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัทย่อย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย “ฮานา” มีฐานการผลิตรวมทั้งสิ้น 7 แห่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทย จีน สหรัฐอเมริกา กัมพูชา และเกาหลี ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรลูกค้ากว่า 40 ปีแล้วฮานาให้บริการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบย่อย และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปขนาดเล็ก และดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ การผลิตและประกอบแผงวงจร “PCBA” การผลิตและประกอบและทดสอบวงจร “IC” และการผลิตและประกอบ RFID และ Liquid Crystal on Silicon “LCOS” โดยโรงงานของเรามีประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บริษัทฮานามีศักยภาพในการให้บริการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ฐานการผลิต การถือหุ้น
Printed Circuit Board Assembly, Chip on Board Assembly & Test, Lamination บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ประเทศไทย 100%
Integrated Circuit Assembly & Test, MEMS, SENSORS, SIP, LED, OPTOCOUPLERS บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ประเทศไทย 100%
SMT, Printed Circuit Board Assembly, Chip on Board and Chip on Flex Assembly & Test, Coil Winding, Integrated Circuit Assembly & Test, LED Packaging and Test บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด เมืองเจียซิง ประเทศจีน

-

-

-

-

100%
Liquid Crystal on Silicon “LCOS” and Radio Frequency Identification “RFID” inlays บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 100%
SMT and Labour intensive microelectronics assemblies บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จำกัด จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 100%
IC Power Management Silicon and Silicon Carbide (SiC) wafer devices บริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศเกาหลี 100%

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ:

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น:

HANA

ตลาดทุน:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ทะเบียนบริษัท:

0107536000773

ทุนจดทะเบียน:

หุ้นสามัญ 974,403,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว:

หุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

มูลค่าราคาพาร์:

1.00 บาทต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 – 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกำไรที่จัดสรรได้

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept