HANA Microelectronics Group. : Content Management

ความรับผิดชอบต่‹อสังคม


ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

                        center

นโยบาย วิสัยทัศนและกลยุทธ์ต่‹อความรับผิดชอบต่อสังคม


นโยบาย: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย


วิสัยทัศน์: "บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา"


กลยุทธ์: จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯแวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ ได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีและทำการปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบเพื่อสังคม ด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม ที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่างๆ เพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกันx
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept