HANA Microelectronics Group. : Content Management
2021

03 Dec 2021

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

Download

30 Nov 2021

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

Download

15 Oct 2021

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Download

30 Sep 2021

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอตัวแทนผู้ที่จะมาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download

11 May 2021

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Download

11 May 2021

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564

Download

30 Apr 2021

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Download

30 Apr 2021

แจ้งมติที่ประชุมสามัญใหญ่ประจําปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Download

26 Apr 2021

การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

31 Mar 2021

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

Download

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept