Electronics Manufacturing Services Company Vision Statement: HANA Microelectronics Group


เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลก และหลากหลาย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้น้อยที่สุด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เสริมสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด และโอกาสสำหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริษัทฯ

2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความคาดหวังของลูกค้าของเรา

4. ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางภูมิศาสตร์ และความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมเพื่อพร้อมที่จะ รับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ

5. สร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการปันผลกำไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

6. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

7. ส่งเสริมแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับความคิด สร้างสรรค์ของพนักงานเพื่อยังประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept